Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Στανισλάβ Λεμ

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Δεν θέλου­με να κατα­κτή­σου­με το σύμπαν, απλώς θέλου­με να επε­κτεί­νου­με τα σύνο­ρα της Γης στα όρια του…

Πρόσωπα
Ιρέν Ζολιό Κιουρί

Στις 12 Σεπτεμ­βρί­ου 1897 γεν­νιέ­ται η Ιρέν Ζολιό Κιου­ρί. Γαλ­λί­δα φυσι­κός και προ­ο­δευ­τι­κός παρά­γο­ντας της δημό­σιας ζωής. Κόρη του Πέτρου…