Περιήγηση: Σαν σήμερα 13 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1793 δολο­φο­νεί­ται η ηγε­τι­κή μορ­φή της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης Ζαν Πολ Μαρά. 1822 η στρα­τιά του Δρά­μα­λη μπαί­νει στο Άργος, ενώ γύρω της…

Κινηματογράφος
Δέσπω Διαμαντίδου, σπουδαία ηθοποιός και αρχόντισσα

Δέσπω Δια­μα­ντί­δου, μια σπά­νιου είδους «αρχό­ντισ­σα», με ξεχω­ρι­στή και αξια­γά­πη­τη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Σπου­δαία ηθο­ποιός, εξαι­ρε­τι­κά καλ­λιερ­γη­μέ­νη, φύσει ευγε­νι­κή, αξιο­σέ­βα­στη, γλυ­κύ­τα­τη Δέσπω…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Ιουλίου

1793 δολο­φο­νεί­ται η ηγε­τι­κή μορ­φή της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης Ζαν Πολ Μαρά. https://atexnos.gr/%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC/ 1822 η στρα­τιά του Δρά­μα­λη μπαί­νει στο Άργος, ενώ γύρω…