Περιήγηση: Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

Θέατρο
Αντώνης Γιαννίδης, μεγάλη θεατρική φυσιογνωμία — Πρωταγωνιστής του αντάρτικου θεάτρου

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου πεθαί­νει στη Μόσχα ο κομ­μου­νι­στής ηθο­ποιός και πολι­τι­κός πρό­σφυ­γας Αντώ­νης Γιαν­νί­δης. Ο Αντώ­νης Γιαν­νί­δης δεν ήταν μια μεγάλη…

Πρόσωπα
Ιβάν Πετρόβιτς Πάβλοφ

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου 1849 γεν­νιέ­ται ο Ιβάν Πετρό­βιτς Πάβλοφ. Σοβιε­τι­κός φυσιο­λό­γος, δημιουρ­γός της υλι­στι­κής διδα­σκα­λί­ας για την ανώ­τα­τη νευ­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

326 Η μητέ­ρα του Μεγά­λου Κων­στα­ντί­νου, Ελέ­νη, «ανα­κα­λύ­πτει» στην Ιερου­σα­λήμ το Σταυ­ρό του μαρ­τυ­ρί­ου https://atexnos.gr/%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%AE%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CE%AE%CF%84/ 407 Πέθα­νε ο Ιωάν­νης ο Χρυ­σό­στο­μος, Πατριάρχης…