Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου 

70 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος ποι­η­τής, Βιρ­γί­λιος, γνω­στός για το ημι­τε­λές επι­κό έργο του «Η Αινιά­δα» https://atexnos.gr/%ce%b2%ce%b9%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/ 1582 Ο πάπας Γρη­γό­ριος ΙΓ’…

Πρόσωπα
Βιργίλιος

Στις 13 Οκτω­βρί­ου 70 π.Χ. γεν­νιέ­ται ο Βιρ­γί­λιος. Ο μεγα­λύ­τε­ρος Λατί­νος επι­κός ποι­η­τής και ένας από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της…