Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου

944 Ο βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ρωμα­νός Α’ εκδιώ­κε­ται από το θρό­νο από τους γιους του Στέ­φα­νο Λεκα­πη­νό και Κων­στα­ντί­νο. Τον απο­μα­κρύ­νουν πραξικοπηματικά…