Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Θέατρο
Ηθοποιός σημαίνει φως και ο Δημήτρης Χορν το πρόσφερε υπηρετώντας το θέατρο και τον κινηματογράφο

Δημή­τρης Χορν, παι­δί του αυστρια­κής κατα­γω­γής, γεν­νη­μέ­νου στην Ελλά­δα, δρα­μα­τουρ­γού Παντε­λή Χορν (από τους σπου­δαί­ους πρω­τερ­γά­τες της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής δρα­μα­τουρ­γί­ας), βαφτι­στή­ρι της…

Κινηματογράφος
Τσάρλι Τσάπλιν, εξέφρασε τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη δυστυχία μέσα στις απάνθρωπες συνθήκες του καπιταλισμού

Τσάρ­λι Τσά­πλιν, ο γνω­στός Σαρ­λό, ένας  από τους πιο κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες του προη­γού­με­νου αιώ­να, που «έκα­νε μικρούς και μεγά­λους να γελά­νε» μα…