Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Μαρτίου 

1802 Συστή­νε­ται η στρα­τιω­τι­κή ακα­δη­μία των ΗΠΑ, το περί­φη­μο «Γου­έστ Πόιντ». 1888 Γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Κοσμάς Πολί­της (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Παρα­σκευάς Ταβε­λού­δης). Εμφανίστηκε…