Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Ιουλίου

Ατέχνως
Γιώργος Μούτσιος,

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος, γεν­νή­θη­κε στην Καλα­μά­τα στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1932. Σπού­δα­σε μου­σι­κή, τρα­γού­δι και θέα­τρο στο Ελλη­νι­κό Ωδείο και στη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

180 δώδε­κα άνθρω­ποι εκτε­λού­νται εξαι­τί­ας της χρι­στια­νι­κής τους πίστης στη Βόρεια Αφρι­κή. Πρό­κει­ται για την παλαιό­τε­ρη κατα­γρα­φή χρι­στια­νι­σμού στην περιο­χή. 1453 τερματίζεται…

Ιστορία
Βούρλα: Η μεγάλη απόδραση κομμουνιστών, από τις θεαματικότερες αποδράσεις στα διεθνή χρονικά

Ιού­λιος. Σαν σήμε­ρα, πριν από 63 χρό­νια. Είκο­σι επτά κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι δρα­πε­τεύ­ουν στις 17 Ιου­λί­ου 1955, μετά από τέσ­σε­ρις μήνες…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Ιουλίου

180 δώδε­κα άνθρω­ποι εκτε­λού­νται εξαι­τί­ας της χρι­στια­νι­κής τους πίστης στη Βόρεια Αφρι­κή. Πρό­κει­ται για την παλαιό­τε­ρη κατα­γρα­φή χρι­στια­νι­σμού στην περιο­χή. 1453 τερματίζεται…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Ιουλίου

180 δώδε­κα άνθρω­ποι εκτε­λού­νται εξαι­τί­ας της χρι­στια­νι­κής τους πίστης στη Βόρεια Αφρι­κή. Πρό­κει­ται για την παλαιό­τε­ρη κατα­γρα­φή χρι­στια­νι­σμού στην περιοχή.…