Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου

Μουσική
Μπαγιαντέρας, ο «τυφλός ραψωδός της Αντίστασης»

«Απο­βρα­δίς ξεκί­νη­σα» («Χατζη­κυ­ριά­κειο»), «Ζού­σα μονα­χός χωρίς αγά­πη», «Ξεκι­νά­ει μια ψαρο­πού­λα», «Νυχτε­ρί­δα», «Σαν μαγε­μέ­νο το μυα­λό μου», «Ομορ­φη Πει­ραιώ­τισ­σα», αλλά και…

Πρόσωπα
Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου 1957 πεθαίνει ο υλιστής καθηγητής φιλοσοφίας Χαράλαμπος Θεοδωρίδης

Σαν σήμε­ρα 18 Νοεμ­βρί­ου 1957 πεθαί­νει ο καθη­γη­τής φιλο­σο­φί­ας Χαρά­λα­μπος Θεο­δω­ρί­δης, στα­θε­ρά στην πλευ­ρά του ιστο­ρι­κού υλι­σμού (γεν­νή­θη­κε στα 1883 στην…