Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Απριλίου

Ιστορία
Η πρώτη ήττα του ιμπεριαλισμού στην Αμερική — ¨Ενα μάθημα που δεν μπορούν να ξεχάσουν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Σε λιγό­τε­ρο από 72 ώρες, οι μισθο­φό­ροι ΗΠΑ παρα­δό­θη­καν στον Κόλ­πο των Χοί­ρων. Το νησί της Επα­νά­στα­σης έδει­ξε στον ιμπε­ρια­λι­σμό το…

Πρόσωπα
Βενιαμίν Α. Καβέριν — Σοβιετικός Συγγραφέας, 30 χρόνια από το θάνατό του

Μετά­φρα­ση-επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Δια­νό­η­ση και Β’ Παγκό­σμιος πόλε­μος. Βενια­μίν Α. Καβέ­ριν Σοβιε­τι­κός Συγ­γρα­φέ­ας.  30 χρό­νια από τον θάνα­τό του. Вениамин…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

539 Yπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Φραν­κφούρ­της, με την οποία λήγει ο γαλ­λο-πρω­σι­κός πόλε­μος. 1587 O Βρε­τα­νός ναύ­αρ­χος και πρώ­ην πει­ρα­τής σερ Φράνσις…