Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Ιουλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 19 Ιουλίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης γίνε­ται στρα­τάρ­χης της Ρού­με­λης. 1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντε­γκά από τους μεγα­λύ­τε­ρους ιμπρε­σιο­νι­στές ζωγρά­φους της Γαλ­λί­ας. Κύριο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιουλίου- Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης γίνε­ται στρα­τάρ­χης της Ρού­με­λης. 1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντε­γκά από τους μεγα­λύ­τε­ρους ιμπρε­σιο­νι­στές ζωγρά­φους της Γαλ­λί­ας. Κύριο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιουλίου 

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης γίνε­ται στρα­τάρ­χης της Ρού­με­λης. 1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντε­γκά από τους μεγα­λύ­τε­ρους ιμπρε­σιο­νι­στές ζωγρά­φους της Γαλ­λί­ας. Κύριο…

Πρόσωπα
Μίλτος Σαχτούρης

Ο Μίλ­τος Σαχτού­ρης, γιος του δικα­στι­κού και νομι­κού συμ­βού­λου του κρά­τους, δισέγ­γο­νος του Υδραί­ου ναυάρ­χου, καπε­τά­νιου στον απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να του…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Ιουλίου 

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης γίνε­ται στρα­τάρ­χης της Ρού­με­λης. 1834 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντ­γκάρ Ντε­γκά 1870 Γαλ­λο­πρω­σι­κός Πόλε­μος: Η…