Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

Μουσική
Μαρία Κάλλας, από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές στην ιστορία της όπερας.

Στις 2 Δεκεμ­βρί­ου 1923 γεν­νιέ­ται η Μαρία Κάλ­λας (ψευ­δώ­νυ­μο της Μαριάν­νας Και­κι­λί­ας Σοφί­ας Καλο­γε­ρο­πού­λου). Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες γυναι­κεί­ες φωνές…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Δεκεμβρίου

1409 Ιδρύ­ε­ται το ονο­μα­στό Πανε­πι­στή­μιο της Λει­ψί­ας. 1697 Ανοί­γει στο Λον­δί­νο ο Καθε­δρι­κός ναός του Αγί­ου Παύ­λου. 1804 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της στέ­φε­ται αυτοκράτορας…