Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου 

322 π.Χ. Πέθα­νε ο μεγά­λος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Αρι­στο­τέ­λης 829 Ο Θεό­φι­λος γίνε­ται Αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. 1187 Ο σουλ­τά­νος της Συρί­ας, Σαλα­ντίν κατα­λαμ­βά­νει, την…