Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Ιουνίου — Σαν σήμερα 19 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

451 Η «Μάχη των Εθνών» στα Κατα­λα­νι­κά πεδία της Γαλα­τί­ας. Ρωμαί­οι και Βησι­γότ­θοι αντι­με­τω­πί­ζουν τους Ούν­νους του Αττί­λα και τους νικούν.…

Πρόσωπα
Κλάρα Τσέτκιν

Στις 20 Ιου­νί­ου 1933 πεθαί­νει η Κλά­ρα Τσέτ­κιν. Γεν­νή­θη­κε το 1857. Ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία του γερ­μα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος και από…