Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

20 Μαΐ­ου Παγκό­σμια Ημέ­ρα Μελισ­σών https://atexnos.gr/20-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83/ 325 Συνέρ­χε­ται στη Νίκαια της Βιθυ­νί­ας, στη Μικρά Ασία, η Α’ Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με σκοπό…

Επικαιρότητα
20 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών — Αϊνστάιν: «Όταν η μέλισσα εξαφανιστεί από τη γη, ο άνθρωπος έχει μόνο τέσσερα χρόνια για να ζήσει»

Εάν η μέλισ­σα δεν μπο­ρεί να γονι­μο­ποι­ή­σει άλλα φυτά, οι τρο­φές των ανθρώ­πων χάθη­καν. Χωρίς τη μέλισ­σα δεν θα υπήρχε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Μαΐου

325 Συνέρ­χε­ται στη Νίκαια της Βιθυ­νί­ας, στη Μικρά Ασία, η Α’ Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με σκο­πό την απο­κα­τά­στα­ση της ειρή­νης στα εκκλησιαστικά…