Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

Κοινωνία
20 Οκτώβρη 2011: Δέκα χρόνια από την δολοφονική επίθεση ενάντια στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

Σαν σήμε­ρα πριν από δέκα χρό­νια, στις 20 Οκτώ­βρη 2011, έλα­βε χώρα η οργα­νω­μέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση προ­βο­κα­τό­ρων ενα­ντί­ον της μεγάλης…

Κοινωνία
20 Οκτωβρίου 2011: Σαν σήμερα η δολοφονική επίθεση παρακρατικών ενάντια στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

Σαν σήμε­ρα 20 Οκτώ­βρη έλα­βε χώρα η οργα­νω­μέ­νη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση προ­βο­κα­τό­ρων ενα­ντί­ον της μεγά­λης απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης του ΠΑΜΕ και των…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

1820 Ο πρί­γκι­πας Αλέ­ξαν­δρος Κ. Υψη­λά­ντης και οι “Φιλι­κοί” απο­φα­σί­ζουν να κηρύ­ξουν επα­νά­στα­ση στη Μολ­δο­βλα­χία. 1827 Η ναυ­μα­χία του Ναυα­ρί­νου στέφεται…