Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Αυγούστου

Πρόσωπα
Παλμίρο Τολιάτι, ηγετική φυσιογνωμία του ιταλικού και διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος.

Στις 21 Αυγού­στου 1964 πεθαί­νει στην Κρι­μαία ο Παλ­μί­ρο Τολιά­τι. Ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία του ιτα­λι­κού και διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού και εργα­τι­κού κινήματος.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Αυγούστου

1614 πέθα­νε η Ουγ­γα­ρέ­ζα κοντέ­σα Ελί­ζα­μπεθ Μπά­θο­ρι, η πιο γνω­στή κατά συρ­ροή δολο­φό­νος στην ιστο­ρία της Σλο­βα­κί­ας και της Ουγ­γα­ρί­ας. Αποκαλούμενη…