Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Μαρτίου 

1685 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ 1800 Υπο­γρά­φε­ται ανά­με­σα στη Ρωσία και την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία η Συν­θή­κη της Κωνσταντινούπολης,…

Ατέχνως
Νίκος Σκαλκώτας

Στις  8 Μαρ­τί­ου 1904 γεν­νή­θη­κε στη Χαλ­κί­δα ο Νίκος Σκαλ­κώ­τας. Ελλη­νας συν­θέ­της. Σπού­δα­σε βιο­λί στο Ωδείο Αθη­νών όπου πήρε δίπλωμα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Μαρτίου 

1804 Ο ναπο­λε­ό­ντειος κώδι­κας γίνε­ται ο ποι­νι­κός κώδι­κας της Γαλ­λί­ας. 1821 Οι έλλη­νες επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν τα Καλά­βρυ­τα. Θεω­ρεί­ται η πρώτη…