Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου

Πρόσωπα
Νίκος Εγγονόπουλος: «Μέσα μου πρώτα είμαι ζωγράφος. Η ποίηση είναι για τις πιο δύσκολες ώρες»

Νίκος Εγγο­νό­που­λος, ο κυριό­τε­ρος εκπρό­σω­πος του υπερ­ρε­α­λι­στι­κού πνεύ­μα­τος στη νεο­ελ­λη­νι­κή τέχνη και από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκφρα­στές του στο χώρο της…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου

1520 Ο Πορ­το­γά­λος θαλασ­σο­πό­ρος Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος ανα­κα­λύ­πτει το Στε­νό των 1000 Παρ­θέ­νων και κατα­φέρ­νει να περά­σει από τον πορ­θμό μετα­ξύ της…

Εικαστικές Τέχνες
Νίκος Εγγονόπουλος

Ο Νίκος Εγγο­νό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 21 Οκτω­βρί­ου 1907 και πέθα­νε στις 31 Οκτω­βρί­ου 1985 από ανα­κο­πή καρ­δί­ας. Καθη­γη­τής του Ε.Μ. Πολυ­τε­χνεί­ου, ζωγρά­φος, σκηνογράφος…