Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Δεκέμβρη

Ιστορία
Νίκος Μπελογιάννης, ένας άγνωστος ανδριάντας του στο Βερολίνο

Στις προ­τά­σεις της φίλης — «ξενα­γού» στο Βερο­λί­νο για τα μέρη που έπρε­πε να επι­σκε­φτώ, ήταν και το άγαλ­μα του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη στις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις μιας ανώ­τε­ρης τεχνι­κής και οικο­νο­μι­κής σχο­λής σήμε­ρα, που την περί­ο­δο της ΓΛΔ στε­γά­ζα­νε την Ανω­τέ­ρα Σχο­λή Οικο­νο­μι­κών της ΛΔ Γερμανίας.