Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

1603 Πέθα­νε ο Οθω­μα­νός αυτο­κρά­το­ρας, Μωά­μεθ Γ’ 1639 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ρασέν, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Ρακί­νας 1788 Αρχίζουν…