Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Πολιτισμός
Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, διαπρεπής Σοβιετικός αρχαιολόγος, ελληνοποντιακής καταγωγής

Επι­στή­μο­νας παγκό­σμιου κύρους, και δια­πρε­πής, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, ο αρχαιο­λό­γος Βίκτωρ Σαρη­γιαν­νί­δης , πέθα­νε στη Μόσχα, στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013 σε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου 

245 Ζηνο­βία, βασί­λισ­σα της Παλ­μύ­ρας. (Θαν. 274) 962 Ο βυζα­ντι­νός στρα­τη­γός και μετέ­πει­τα αυτο­κρά­το­ρας Νικη­φό­ρος Φωκάς συντρί­βει τους Άρα­βες στο Χαλέ­πι της Συρίας.…

Πρόσωπα
Μιχαήλ Καλάσνικοφ: Εγώ πάντα ήθελα να κατασκευάσω μια μηχανή χρήσιμη για τους αγρότες, μια θεριστική μηχανή

Ο Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ πέθα­νε στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013. Γεν­νή­θη­κε στις 10 Νοεμ­βρί­ου του 1919 σε αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια.  Από μικρός δέθη­κε με…