Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

47 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Πτο­λε­μαί­ος ΙΕ’ Φιλο­πά­τωρ Φιλο­μή­τωρ Καί­σαρ, Και­σα­ρί­ων, ο τελευ­ταί­ος της δυνα­στεί­ας των Πτο­λε­μαί­ων στην Αίγυ­πτο, γιος του Ιουλίου…

Πρόσωπα
Μανόλης Αναγνωστάκης

Στις 23 Ιου­νί­ου 2005 πεθαί­νει ο ποι­η­τής Μανό­λης Ανα­γνω­στά­κης. Μαθη­τής, ακό­μα, του Γυμνα­σί­ου, το 1942, εμφα­νί­στη­κε στο περιο­δι­κό «Πει­ραϊ­κά Γράμματα»,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Ιουνίου

47 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Πτο­λε­μαί­ος ΙΕ’ Φιλο­πά­τωρ Φιλο­μή­τωρ Καί­σαρ, Και­σα­ρί­ων, ο τελευ­ταί­ος της δυνα­στεί­ας των Πτο­λε­μαί­ων στην Αίγυ­πτο, γιος του Ιουλίου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Ιουνίου

47 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Πτο­λε­μαί­ος ΙΕ’ Φιλο­πά­τωρ Φιλο­μή­τωρ Καί­σαρ, Και­σα­ρί­ων, ο τελευ­ταί­ος της δυνα­στεί­ας των Πτο­λε­μαί­ων στην Αίγυ­πτο, γιος του…

Πρόσωπα
Μανόλης Αναγνωστάκης

Ο Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης, γενή­θη­κε σαν σήμε­ρα 9 Μαρ­τί­ου 1925, είναι από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ποι­η­τές της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς, αν και η πρώτη…