Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Χελώ­νας 1430 Οι Βουρ­γουν­δοί συλ­λαμ­βά­νουν την Ζαν ντ’ Αρκ και αργό­τε­ρα την παρα­δί­δουν στους Άγγλους. 1498 εκτε­λέ­στη­κε με διαταγή…

Σκίτσα
Μπόνι και Κλάιντ

Μπό­νι Πάρ­κερ και ο Κλάιντ Μπά­ρο­ου, το θρυ­λι­κό δίδυ­μο ληστών, πάντα κατά­φερ­ναν να ξεφεύ­γουν από την αστυ­νο­μία, ωστό­σο η τύχη…