Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Βαν Φλιτ, ταυτισμένος με τις πιο μαύρες μέρες της Αμερικανοκρατίας και τη μαζική χρήση ΝΑΠΑΛΜ στο Γράμμο

Βαν Φλιτ, υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυ­λί­ου. Ο Βαν Φλιτ, από την ημέ­ρα που πάτησε…

Πρόσωπα
Πάμπλο Νερούδα

Στις 23 Σεπτεμ­βρί­ου 1973 πεθαί­νει σε ηλι­κία 69 ετών στο Σαντιά­γο της Χιλής ο Πάμπλο Νερού­δα. Χιλια­νός ποι­η­τής και πολιτικός.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

1821 Η Άλω­ση της Τρι­πο­λι­τσάς. Έλλη­νι­κές δυνά­μεις, υπό την αρχη­γία του Θεό­δω­ρου Κολο­κο­τρώ­νη, ύστε­ρα από τρί­μη­νη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νουν την Τρί­πο­λη, όπου…

Πρόσωπα
Κάρολος Κρουμπάχερ

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Δια­πρε­πής Γερ­μα­νός Βυζα­ντι­νο­λό­γος και ελλη­νι­στής. Γεν­νή­θη­κε το 23 Σεπτέμ­βρη 1856 και πέθα­νε στις 12 Δεκέμβρη…