Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 24 Νοεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με. 1632 Γεν­νή­θη­κε ο ολλανδοεβραίος…

Ιστορία
Οι «10 του Χόλυγουντ»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 24/11/1947 το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ κατα­δι­κά­ζει 10 καλ­λι­τέ­χνες που αρνού­νταν να «συνερ­γα­στούν» με την Επι­τρο­πή Αντια­με­ρι­κα­νι­κών Ενεργειών…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

1632 Γεν­νή­θη­κε ο ολλαν­δο­ε­βραί­ος φιλό­σο­φος, Μπα­ρούχ Σπι­νό­ζα 1639 Ο Άγγλος αστρο­νό­μος Τζε­ρε­μάια Χόροκς παρα­τη­ρεί τη διέ­λευ­ση της Αφρο­δί­της μπρο­στά από τον Ήλιο,…