Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Ιουλίου

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά

Υπήρ­ξε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του ελλη­νι­κού σινε­μά και του θεά­τρου και ένας δημιουρ­γός με τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­γνώ­ρι­ση στο…

Κινηματογράφος
Μιχάλης Κακογιάννης, πολυτάλαντος και πρωτοπόρος του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου

Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, πρω­το­πό­ρος σκη­νο­θέ­της του μετα­πο­λε­μι­κού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αλλά και εμπνευ­σμέ­νος σκη­νο­θέ­της θεά­τρου και όπε­ρας, Ο Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης γεν­νή­θη­κε στις…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

306 Πεθαί­νει ο Ρωμαί­ος Αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Φλά­βιος Βαλέ­ριος Κων­στά­ντιος ο Χλω­ρός, πατέ­ρας του Μεγά­λου Κων­στα­ντί­νου. Ο Κων­στα­ντί­νος Α’ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Ρωμαί­ος αυτοκράτορας…

Πρόσωπα
Σαλβαντόρ Αλιέντε

Στις 25 Ιου­λί­ου 1908 γεν­νιέ­ται ο Σαλ­βα­ντόρ Αλιέ­ντε. Ο Σαλ­βα­ντόρ Αλιέ­ντε, για­τρός στο επάγ­γελ­μα, από νωρίς στρα­τεύ­τη­κε στην πολι­τι­κή με…