Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Ιουνίου

1678 Η Ενε­τή μαθη­μα­τι­κός, Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που λαμ­βά­νει διδα­κτο­ρι­κό δίπλω­μα. 1795 Γάλ­λοι βασι­λό­φρο­νες και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες αποβιβάζονται…

Κοινωνία
Νίκος Καραντηνός, «Δάσκαλος της δημοσιογραφίας, που φώτισε με την παρουσία του το χώρο μας»

Ο Νίκος Καρα­ντη­νός γεν­νή­θη­κε το 1920 στο Ληξού­ρι. Ηταν πτυ­χιού­χος της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής και της Ιτα­λι­κής Φιλο­λο­γί­ας. Πήρε ενερ­γό μέρος…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Ιουνίου

1678 Η Ενε­τή μαθη­μα­τι­κός, Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που λαμ­βά­νει διδα­κτο­ρι­κό δίπλω­μα. 1795 Γάλ­λοι βασι­λό­φρο­νες και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες αποβιβάζονται…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Ιουνίου

1678 Η ενε­τή μαθη­μα­τι­κός, Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που λαμ­βά­νει διδα­κτο­ρι­κό δίπλω­μα. 1795 Γάλ­λοι βασι­λό­φρο­νες και Βρε­τα­νοί στρατιώτες…