Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

1789 Τίθε­ται σε ισχύ από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ το Νομο­σχέ­διο των Δικαιω­μά­των. Πρό­κει­ται για 10 τρο­πο­ποι­ή­σεις του Αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος. 1818 Πραγματοποιείται…