Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου

Πρόσωπα
Νίκος Καζαντζάκης, αξιώθηκε παγκόσμια αναγνώριση

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1957 πεθαί­νει ο Νίκος Καζαν­τζά­κης. Μια πολυ­σύν­θε­τη πνευ­μα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα: ποι­η­τής, μυθι­στο­ριο­γρά­φος, δρα­μα­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας, δοκι­μιο­γρά­φος. Γεν­νή­θη­κε το 1883…

Πρόσωπα
Φρανσουά Μιτεράν: Έδωσε τα διαπιστευτήρια της σοσιαλδημοκρατίας στο μεγάλο κεφάλαιο

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1916 γεν­νή­θη­κε  ο  Γάλ­λος πολι­τι­κός Φραν­σουά Μιτε­ράν. Ηταν διδά­κτο­ρας Πανε­πι­στη­μί­ου στο Δίκαιο και πτυ­χιού­χος γαλ­λι­κής φιλο­λο­γί­ας Ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου

989 Ισχυ­ρός σει­σμός πλήτ­τει την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Κατα­στρέ­φο­νται πολ­λές εκκλη­σί­ες της βυζα­ντι­νής πρω­τεύ­ου­σας και καταρ­ρέ­ει ο τρού­λος της Αγί­ας Σοφί­ας. Η ανακατασκευή…

Πρόσωπα
Νίκος Καζαντζάκης

Στις 18 Φεβρουα­ρί­ου του 1883 στο Ηρά­κλειο Κρή­της γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης Νίκος Καζαν­τζά­κης. Σπού­δα­σε Νομι­κή στην Αθή­να (1902–1906), και μετα­πτυ­χια­κά στο…