Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 27 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1521 Σκο­τώ­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος, 1791 Γεν­νή­θη­κε ο Σάμιου­ελ Μορς, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και ζωγρά­φος, δημιουρ­γός του τηλέ­γρα­φου και των σημάτων…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1521 Σκο­τώ­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος, 1791 Γεν­νή­θη­κε ο Σάμιου­ελ Μορς, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και ζωγρά­φος, δημιουρ­γός του τηλέ­γρα­φου και των σημάτων…

Ιστορία
27 Απριλίου 1941: Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα

Στις 27 Απρί­λη 1941 η εμπρο­σθο­φυ­λα­κή των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των κατη­φο­ρί­ζει από την Κηφι­σιά, ενώ ταυ­το­χρό­νως συντε­ταγ­μέ­να τμή­μα­τα εισέρ­χο­νται στην ελλη­νι­κή πρωτεύουσα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Απριλίου

1521 Σκο­τώ­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος, 1791 Γεν­νή­θη­κε ο Σάμιου­ελ Μορς, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και ζωγρά­φος, δημιουρ­γός του τηλέ­γρα­φου και των σημάτων…