Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Αυγούστου

Θέατρο
Λυκούργος Καλλέργης, μεγάλος ηθοποιός με προσφορά στην Τέχνη και τον Πολιτισμό

Λυκούρ­γος Καλ­λέρ­γης, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, μετα­φρα­στής, συν­δι­κα­λι­στής, δάσκα­λος δρα­μα­τι­κής τέχνης, βου­λευ­τής, επί­τι­μος διδά­κτωρ του Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών του Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.…