Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1302 Οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις συνά­πτουν με τα βυζα­ντι­νά στρα­τεύ­μα­τα την πρώ­τη τακτι­κή μάχη στην πεδιά­δα του Βαθέ­ως, στη Νικο­μή­δεια, με απο­τέ­λε­σμα την…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Ιουλίου

1302 Οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις συνά­πτουν με τα βυζα­ντι­νά στρα­τεύ­μα­τα την πρώ­τη τακτι­κή μάχη στην πεδιά­δα του Βαθέ­ως, στη Νικο­μή­δεια, με απο­τέ­λε­σμα την…

Σαν Σήμερα
Τζένη Καρέζη

Η Ευγε­νία Καρ­πού­ζη, όπως ήταν το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα της Τζέ­νης Καρέ­ζης, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να στις 12 Ιανουα­ρί­ου 1934. Έζη­σε τα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Ιουλίου

1302 Οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις συνά­πτουν με τα βυζα­ντι­νά στρα­τεύ­μα­τα την πρώ­τη τακτι­κή μάχη στην πεδιά­δα του Βαθέ­ως, στη Νικο­μή­δεια, με αποτέλεσμα…