Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

Ποίηση
Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Κινηματογράφος
Γιώργος Φούντας

Ο Γιώρ­γος Φού­ντας γεν­νή­θη­κε στις 3 Ιου­νί­ου 1924 στο Μαυ­ρο­λι­θά­ρι Παρ­νασ­σί­δας στη Φωκί­δα και σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών. Πρωτοεμφανίστηκε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Νοεμβρίου

1443 Ο ήρω­ας των Αλβα­νών, Γεώρ­γιος Καστριώ­της, Σκε­ντέρ­μπε­ης για τους Αλβα­νούς, κηρύσ­σει την παρά­τολ­μη επα­νά­στα­σή του κατά της Οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. 1520 Ο…