Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Αυγούστου

Πρόσωπα
Τζον Λοκ

Στις 29 Αυγού­στου 1632 γεν­νιέ­ται ο Τζον Λοκ. Αγγλος δια­φω­τι­στής, φιλό­σο­φος και πολι­τι­κός στο­χα­στής που ανέ­πτυ­ξε μια εμπει­ρι­κή θεω­ρία για…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Αυγούστου

29 απο­κε­φα­λί­ζε­ται ο Ιωάν­νης ο Βαπτι­στής 1533 πέθα­νε ο Ατα­χουάλ­πα, ο τελευ­ταί­ος βασι­λιάς των Ίνκας, που δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του ισπα­νού κατακτητή…