Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Μαΐου

Ιστορία
29 Μαiου 1944: Ανατίναξη δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στα Δίκαια Έβρου, πλήγμα για την πολεμική βιομηχανία των ναζί

Μπο­ρεί η ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου να δεσπό­ζει στις πρά­ξεις των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων ενα­ντί­ον των δυνά­με­ων Κατο­χής στην περίοδο…

Μουσική
Ιάννης Ξενάκης: Ανοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Δημιούρ­γη­σε μια μου­σι­κή «ηχη­τι­κών μαζών», «συμπά­ντων» ή «γαλα­ξιών», εφαρ­μό­ζο­ντας στη μου­σι­κή τους φυσι­κούς νόμους που διέ­πουν διά­φο­ρα φαι­νό­με­να — όπως…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Μαΐου

1453 Η άλω­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Έπει­τα από πολιορ­κία ενός χρό­νου από τους Οθω­μα­νούς Τούρ­κους, “Η Πόλις εάλω”. 1824 Κατα­στρο­φή της Κάσου από…