Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Εντουάρντο Γκαλεάνο

Στις 3 Σεπτεμ­βρί­ου 1949 γεν­νή­θη­κε ο Ουρου­γουα­νός συγ­γρα­φέ­ας Εντουάρ­ντο Γκα­λε­ά­νο. Ο Γκα­λε­ά­νο έκα­νε πολ­λά επαγ­γέλ­μα­τα προ­τού η συγ­γρα­φή κατα­στεί ο κύριος…

Θέατρο
Έλλη Λαμπέτη

Σαν σήμε­ρα 13 Απρι­λί­ου 1926 γεν­νή­θη­κε στα Βίλ­λια της Αττι­κής η Έλλη Λαμπέ­τη, μια από τις κορυ­φαί­ες μορ­φές του νεοελληνικού…