Περιήγηση: Σαν σήμερα 30 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 30 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

311 Ο αυτο­κρά­το­ρας Γαλέ­ριος Βαλέ­ριος Μαξι­μια­νός εκδί­δει διά­ταγ­μα, με το οποίο η χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία ανα­γνω­ρί­ζε­ται επί­ση­μα στη Ρωμαϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία. 1789 Ο Τζωρτζ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

311 Ο αυτο­κρά­το­ρας Γαλέ­ριος Βαλέ­ριος Μαξι­μια­νός εκδί­δει διά­ταγ­μα, με το οποίο η χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία ανα­γνω­ρί­ζε­ται επί­ση­μα στη Ρωμαϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία. 1789 Ο Τζωρτζ…

Κοινωνία
Πάνος Γεραμάνης, ο «θεράπων» του λαϊκού τραγουδιού και της δημοσιογραφίας

Ο Πάνος Γερα­μά­νης , ο σεμνός αγω­νι­στής, εξαι­ρε­τι­κού ήθους άνθρω­πος, ακού­ρα­στος σκα­πα­νέ­ας του λαϊ­κού μας τρα­γου­διού, ο σπου­δαί­ος δημο­σιο­γρά­φος, ο…

Κινηματογράφος
Νίτσα Τσαγανέα, αξιαγάπητη ηθοποιός και αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης

Aξια­γά­πη­τη ηθο­ποιός και αγω­νί­στρια της Εθνι­κής Αντίστασης,h Νίτσα Τσα­γα­νέα, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1903. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ελληνικού…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Απριλίου

311 Ο αυτο­κρά­το­ρας Γαλέ­ριος Βαλέ­ριος Μαξι­μια­νός εκδί­δει διά­ταγ­μα, με το οποίο η χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία ανα­γνω­ρί­ζε­ται επί­ση­μα στη Ρωμαϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία. 1789 Ο Τζωρτζ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Απριλίου

311 Ο αυτο­κρά­το­ρας Γαλέ­ριος Βαλέ­ριος Μαξι­μια­νός εκδί­δει διά­ταγ­μα, με το οποίο η χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία ανα­γνω­ρί­ζε­ται επί­ση­μα στη Ρωμαϊ­κή Αυτο­κρα­το­ρία. 1789…