Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

535 Ο βυζα­ντι­νός στρα­τη­γός Βελι­σά­ριος ολο­κλη­ρώ­νει την κατά­κτη­ση της Σικε­λί­ας, εκδιώ­κο­ντας τη φρου­ρά των Οστρο­γότ­θων στις Συρα­κού­σες. 1492 Απε­λαύ­νο­νται από τη Σικελία…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

535 Ο βυζα­ντι­νός στρα­τη­γός Βελι­σά­ριος ολο­κλη­ρώ­νει την κατά­κτη­ση της Σικε­λί­ας, εκδιώ­κο­ντας τη φρου­ρά των Οστρο­γότ­θων στις Συρα­κού­σες. 1492 Απε­λαύ­νο­νται από…