Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

904 Οι Σαρα­κη­νοί κατα­λαμ­βά­νουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι κάτοι­κοι της πόλης αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται και πωλού­νται στη συνέ­χεια στα σκλα­βο­πά­ζα­ρα της Αφρι­κής. 1498 Στο τρίτο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Ιουλίου

904 Οι Σαρα­κη­νοί κατα­λαμ­βά­νουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι κάτοι­κοι της πόλης αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται και πωλού­νται στη συνέ­χεια στα σκλα­βο­πά­ζα­ρα της Αφρι­κής. 1498 Στο τρίτο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Ιουλίου

904 Οι Σαρα­κη­νοί κατα­λαμ­βά­νουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι κάτοι­κοι της πόλης αιχ­μα­λω­τί­ζο­νται και πωλού­νται στη συνέ­χεια στα σκλα­βο­πά­ζα­ρα της Αφρι­κής. 1498…