Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

589 Συνέρ­χε­ται στο Τολέ­δο η Τρί­τη Σύνο­δος της τοπι­κής Εκκλη­σί­ας, που κατα­δι­κά­ζει τον Αρεια­νι­σμό, αλλά εισα­γά­γει στο Σύμ­βο­λο της Πίστεως…

Κινηματογράφος
Αλέξης Δαμιανός, δημιούργησε και εξέφρασε έναν πραγματικό λαϊκό κινηματογράφο

Αλέ­ξης Δαμια­νός, ηθο­ποιός — σκη­νο­θέ­της — συγ­γρα­φέ­ας. Μια πολύ­πλευ­ρη, ξεχω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα, πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά στρα­τευ­μέ­νος, ο δημιουρ­γός που διέ­σχι­σε το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Μαΐου

589 Συνέρ­χε­ται στο Τολέ­δο η Τρί­τη Σύνο­δος της τοπι­κής Εκκλη­σί­ας, που κατα­δι­κά­ζει τον Αρεια­νι­σμό, αλλά εισα­γά­γει στο Σύμ­βο­λο της Πίστεως…