Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

843 Πέθα­νε ο ηγέ­της της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης https://atexnos.gr/4-%cf%86%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85–1843-%cf%80%ce%b5%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%8c%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%bb/ 1848 Στη Γαλ­λία, καταρ­γεί­ται ορι­στι­κά και επί­ση­μα ο Μαύ­ρος Κώδι­κας και κατά συνέπεια…

Μουσική
Ιάννης Ξενάκης: Ανοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Δημιούρ­γη­σε μια μου­σι­κή «ηχη­τι­κών μαζών», «συμπά­ντων» ή «γαλα­ξιών», εφαρ­μό­ζο­ντας στη μου­σι­κή τους φυσι­κούς νόμους που διέ­πουν διά­φο­ρα φαι­νό­με­να — όπως…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

843 Πέθα­νε ο ηγέ­της της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης 1848 Στη Γαλ­λία, καταρ­γεί­ται ορι­στι­κά και επί­ση­μα ο Μαύ­ρος Κώδι­κας και κατά συνέ­πεια το…