Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1832 Δημή­τριος Υψη­λά­ντης, αδελ­φός του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη και ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Γεν. 1793) 1842 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός ζωγρά­φος Φερ­ντι­νάντ Κέλερ…

Πρόσωπα
Φρίντριχ Ενγκελς: Θεμελιωτής μαζί με τον Μαρξ του επιστημονικού κομμουνισμού

Στις 5 Αυγού­στρου 1895 πεθαί­νει ο Φρί­ντριχ Ενγκελς. Κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, καθο­δη­γη­τής του παγκόσμιου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Αυγούστου

1832 Δημή­τριος Υψη­λά­ντης, αδελ­φός του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη και ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Γεν. 1793) 1842 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός ζωγρά­φος Φερ­ντι­νάντ Κέλερ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Αυγούστου

1832 Δημή­τριος Υψη­λά­ντης, αδελ­φός του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη και ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Γεν. 1793) 1842 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός ζωγράφος…

Πρόσωπα
Φρίντριχ Ενγκελς

Στις 5 Αυγού­στου 1895 πέθα­νε ο Φρί­ντριχ Ενγκελς, κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Ο Φ. Ένγκελς από…