Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Ιουνίου

Ιστορία
Σαν σήμερα η Ιταλία απέκλεισε την Σοβιετική Ένωση στα ημιτελικά του Euro 1968 με το στρίψιμο γαλλικού φράγκου

Πενή­ντα δύο χρό­νια συμπλή­ρω­νο­νται από την ημέ­ρα που η Ιτα­λία χρειά­στη­κε τo στρί­ψι­μο ενός γαλ­λι­κού φρά­γκου, προ­κει­μέ­νου να… απο­κλεί­σει την…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1646 Γεν­νιέ­ται η Ιτα­λί­δα (Βενε­τή) φιλό­σο­φος Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, η πρώ­τη γυναί­κα διδά­κτωρ της φιλο­σο­φί­ας. 1723 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός οικο­νο­μο­λό­γος και εισηγητής…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 5 Ιουνίου

1646 Γεν­νιέ­ται η Ιτα­λί­δα (Βενε­τή) φιλό­σο­φος Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, η πρώ­τη γυναί­κα διδά­κτωρ της φιλο­σο­φί­ας. 1723 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός οικο­νο­μο­λό­γος και εισηγητής…

Κοινωνία
ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το περιβάλλον βρίσκεται στο στόχαστρο των πολυεθνικών 

«Η Παγκό­σμια Μέρα Περι­βάλ­λο­ντος είναι μια ευκαι­ρία για την απο­κά­λυ­ψη της υπο­κρι­σί­ας των διε­θνών ενώ­σε­ων του κεφα­λαί­ου, των μονο­πω­λια­κών ομίλων…