Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Αυγούστου

Μουσική
Γιάννης Νεγρεπόντης, ο δημιουργός του εμβληματικού αντιφασιστικού τραγουδιού

Ο Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, από τους πρω­το­πό­ρους της «πολι­τι­στι­κής επα­νά­στα­σης» της δεκα­ε­τί­ας του ‘60, έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στός και αγα­πη­τός με τα τραγούδια…

Σαν Σήμερα
«Είμαι ένας από τους επιζήσαντες κρατούμενους στο SS στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εξοντώσεως του Μαουτχάουζεν (…) Ο ναζισμός όμως επέζησε»

Είμαι ένας από τους επι­ζή­σα­ντες κρα­τού­με­νους στο SS στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως και εξο­ντώ­σε­ως του Μαουτ­χά­ου­ζεν. Ένας από εκεί­νους που τον Μάιο του…