Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Πρόσωπα
Φρανσουά Μιτεράν: Έδωσε τα διαπιστευτήρια της σοσιαλδημοκρατίας στο μεγάλο κεφάλαιο

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1916 γεν­νή­θη­κε  ο  Γάλ­λος πολι­τι­κός Φραν­σουά Μιτε­ράν. Ηταν διδά­κτο­ρας Πανε­πι­στη­μί­ου στο Δίκαιο και πτυ­χιού­χος γαλ­λι­κής φιλο­λο­γί­ας Ο…

Ιστορία
08/01/1929: Όταν ο Α. Μπαρμπύς κατήγγειλε τη τρομοκρατία στην Ελλάδα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 08/01/1929:Ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ανρί Μπαρ­μπύς, πρό­ε­δρος της «Επι­τρο­πής προ­στα­σί­ας των θυμά­των του φασι­σμού και της λευ­κής τρομοκρατίας»,…