Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

Πρόσωπα
Λούλα Αναγνωστάκη, η συγγραφική της παρουσία άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική θεατρική σκηνή

Στις 8 Οκτω­βρί­ου 2017 έφυ­γε από τη ζωή η Λού­λα Ανα­γνω­στά­κη. Η συγ­γρα­φι­κή της παρου­σία άφη­σε ισχυ­ρό απο­τύ­πω­μα στην ελλη­νι­κή θεατρική…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

https://atexnos.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%84%CF%83%CF%89%CE%BD/ 451 Ξεκι­νά στη Χαλ­κη­δό­να, μία πόλη της Βιθυ­νί­ας, στη Μικρά Ασία, η 4η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, η οποία ανα­γνω­ρί­ζε­ται τόσο…

Πρόσωπα
Κώστας Ταχτσής

Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από τον θάνα­το του Κώστα Ταχτσή (δολο­φο­νή­θη­κε τον Αύγου­στο του 1988 μέσα στο σπί­τι του) ενώ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

1580 Πεθαί­νει ο Ιερό­νι­μους Βολφ, γερ­μα­νός φιλό­λο­γος, ο πρώ­τος που χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη λέξη Βυζά­ντιο για να χαρα­κτη­ρί­σει το Ανα­το­λι­κό Ρωμαϊ­κό Κράτος.…