Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

Πολιτισμός
Βασίλης Ραφαηλίδης, στάθηκε δίπλα στο ΚΚΕ και στις λαϊκές αγωνίες μέχρι την τελευταία πνοή του

Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου 2000 έφυ­γε ο αγω­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος, αρθρο­γρά­φος και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου Βασί­λης Ραφαη­λί­δης, σε ηλι­κία μόλις 66 χρό­νων. Ανήσυχο…

Πρόσωπα
Ιούλιος Φούτσικ, διαλεχτή μορφή κομμουνιστή δημοσιογράφου (Κείμενο του Νίκου Καραντηνού)

Στις 8 Σεπτεμ­βρί­ου 1943 εκτε­λεί­ται στο Βερο­λί­νο ο Ιού­λιος Φού­τσικ. Στέ­λε­χος του τσε­χο­σλο­βά­κι­κου κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και δημο­σιο­γρά­φος, εθνικός…