Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Ιουνίου

Πρόσωπα
Ζωρζ Σαρρή, σπουδαία, πολυγραφότατη, πολυδιαβασμένη και βραβευμένη συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας

Στις 9 Ιου­νί­ου 2012 σε ηλι­κία 87 ετών, «έφυ­γε» η σπου­δαία, πολυ­γρα­φό­τα­τη, πολυ­δια­βα­σμέ­νη και βρα­βευ­μέ­νη συγ­γρα­φέ­ας λογο­τε­χνί­ας για παι­διά και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1672 Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Πέτρος, τσά­ρος της Ρωσί­ας 1781 Γεν­νή­θη­κε  ο Τζορτζ Στέ­φεν­σον, Άγγλος μηχα­νι­κός, εφευ­ρέ­της της πρώ­της ατμο­μη­χα­νής 1815 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργασίες…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Ιουνίου

1672 Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Πέτρος, τσά­ρος της Ρωσί­ας 1781 Γεν­νή­θη­κε  ο Τζορτζ Στέ­φεν­σον, Άγγλος μηχα­νι­κός, εφευ­ρέ­της της πρώ­της ατμο­μη­χα­νής 1815 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργασίες…