Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Μαΐου

Ιστορία
Κρίσιμες «λεπτομέρειες»… (Με αφορμή την Μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης)

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τα 75 χρό­νια της μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών παρου­σιά­ζου­με ορι­σμέ­νες κρί­σι­μες «λεπτο­μέ­ρειες» για τον Β’…

Μουσική
Γιόχαν Κριστόφ Φρίντριχ Σίλερ, κορυφαίος Γερμανός ποιητής, δραματουργός, θεωρητικός της τέχνης, ιστορικός

Στις 9 Μαΐ­ου 1805 πεθαί­νει ο Γιό­χαν Κρι­στόφ Φρί­ντριχ Σίλ­λερ. Κορυ­φαί­ος Γερ­μα­νός ποι­η­τής, δρα­μα­τουρ­γός, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης, ιστο­ρι­κός. Επι­φα­νής εκπρόσωπος…

Πρόσωπα
Ξημερώματα της 9ης Μάη του 1947 εκτελέσαν τη δασκάλα του λαού Βαγγελίτσα Κουσιάντζα

Η Βαγ­γε­λί­τσα Κου­σιάν­τζα γεν­νή­θη­κε στο Παλα­μά το 1919 και σπού­δα­σε στο διδα­σκα­λείο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης. Υπη­ρέ­τη­σε δασκά­λα στα χωριά Βλο­χό και…